Litt selvskryt. Vital Ernæring AS er nevnt som et godt bedrifts eksempel i stortingsmelding 18, Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester.

Den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer. For å løse utfordringene må det arbeides på flere områder. Den offentlige helse- og omsorgstjenestene kan ha mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet og dra nytte av innovasjons-kraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter. I arbeidet med å nå de helsepolitiske målene om å skape gode helse- og omsorgstjenester som bidrar til god helse for alle, kan også det næringspolitiske målet om økt verdiskaping i norsk økonomi nås.

Hovedmålet med stortingmeldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg.

Leve hele livet skal også bidra til større matglede, enten man bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. Regjeringen har gjennom Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) omtalt mulighetene som ligger i matproduksjon, produktutvikling og innovasjon. Dette er viktige elementer også for utvikling av en helsenæring som svarer på samfunnets behov. Dette innebærer også potensial for nye markeder for matindustrien i Norge, for nye matprodukter og måltidsløsninger, jf. boks 6.3. Økt satsing på tilpasset mat vil gi personlige og samfunnsmessige gevinster i et forebyggende perspektiv.

Hele stortingsmelding 18, Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester kan leses HER.