Helse- og omsorgsministeren lanserte i 2011 den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», og fra 2014 ble kampanjen et femårig nasjonalt program. «I trygge hender» gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten. Hovedmålene er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Det er andre gang USHT i Helse Fonna-kommunene arrangerer læringsnettverk med innsatsområde forebygging og behandling av underernæring. Denne gangen deltok både sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Vital ernæring var med på sluttsamlingen til læringsnettverket. Det var inspirerende å høre på alle deltagernes ulike måter å fokusere ernæringsarbeidet på. Alle deltagende kommunner opplevde at arbeidet har ført til økt oppmerksomhet på ernæring, konsekvenser av underernæring. Vi må vel derfor kalle disse læringsnettverkene som suksesfulle.

 

Oppsummeringen fra kommunene

 • Læringsnettverk er en god arbeidsmetode.
 • Forbedringsarbeid og bevisstgjøring av fagkompetanse er med å heve kvaliteten på

  det arbeidet som utføres.

 • Det er kontinuerlig behov for kompetanseutvikling bl.a på dokumentasjonsarbeid,

  utarbeiding av prosedyrer og rutiner.

 • Det er avgjørende at endringsarbeidet er forankret i ledelsen og personalgruppen for å

  kunne lykkes med arbeidet.

 • Informasjon til personalet, ledelse og legene er viktig, både i forkant og underveis i

  prosessen.

 • Innføring av nye rutiner er tidkrevende, og krever oppfølging over tid for å få varige

  strukturer. Det må derfor settes av tid og ressurser til arbeidet.

 • Tilstrekkelig faglig kompetanse på jobb er en betingelse for å kunne få til

  forbedringsarbeidet.

 • Tiltakspakken må tilpasses lokalt til den enkelte kommune og avdeling.
 • Personalet har hatt nytte av verktøyene i tiltakspakkene.
 • Personalet opplever det givende å se resultater etter gjennomførte tiltak. Utfordringer

  med tilgang i extranet har krevd unødvendig bruk av ressurser og vært noe

  demotiverende.

 • Arbeidet har ført til økt oppmerksomhet på ernæring, konsekvenser av underernæring.

  Det har også ført til en mer strukturert tilbakemelding..

 • Nyttig å møte personell fra andre helseinstitusjoner og soner i hjemmetjenester og

  utveksle erfaringer og gi/få tips og råd.

Sluttrapporten for læringsnettverket kan leses HER