En rapport basert på et prosjekt i Danmark fremhever de samfunnsøkonomiske konsekvensene når det gjelder dysfagi hos eldre. Prosjektet viser at man ved å fokusere mer på dysfagi både kan man spare penger og bedre livskvaliteten for dem det gjelder.

Prosjektet ble gjennomført i Danmark i 2018. Det er første prosjekt i Danmark der man har sett på de økonomiske konsekvensene når det gjelder innbyggere med dysfagi sammenlignet med innbyggere uten dysfagi på sykehus og ute i kommunene. Prosjektet evaluerte kostnader assosiert med dysfagi i eldreseksjonen.

Totalt ble 258 personer var inkluderet i projektet. 

Personer med dysfagi hadde en betydelig lavere vekt, lavere DEMMI-score og generelt dårligere mobilitet. Personer med dysfagi ble utskrevet etter en median på 5 dager sammenlignet med en median på 4 dager for personer uten dysfagi. 

Figuren nedenfor viser de gjennomsnittlige årlige kostnadene for pasienter med og uten dysfagi på sykehuset og i kommunen.

Konklusjonen er ganske klar. Personer med dysfagi er i gjennomsnitt ca. 37% dyrere på sykehuset og 33% dyrere i kommunene enn personer uten dysfagi. (Resultatet av prosjektet viser at personer med dysfagi innlagt på sykehus i gjennomsnitt medfører årlige omkostninger på 260.769 DK, mens innlagte personer uten dysfagi medfører årlige omkostninger på 193.123 DK samlet for region og kommune.) 

Økonomi er en faktor i den store ligningen. Den andre faktoren er menneskets livskvalitet. Personer med dysfagi har typisk lavere funksjonsevne, noe som er naturlig siden de ikke får nok å spise og drikke. Den lave funksjonelle kapasiteten gjør at ekstra pleie og hjemmepleie kan være nødvendig.

I prosjektet ble personer som ble innlagt på Seksjon for eldremedisin ved Regionshospital Nordjylland, undersøkt for dysfagi av ergoterapeuter tilknyttet seksjonen. I tilfelle tegn på dysfagi ble personen og eventuelle pårørende veiledet med tanke på kostholdets konsistens, passende sittestillinger og munnhygiene.

Før utskrivning ble det utarbeidet en rehabiliteringsplan, og personen ble etter utskrivning kontaktet av en kommunal ergoterapeut og kostholdsveileder. Basert på resultatene fra prosjektet anbefales følgende:

  • Kommunene bør bruke tilpasset kost og trening når det gjelder behandling av personer med dysfagi.
  • Det bør være økt fokus på å forebygge dysfagi tidlig, slik at hjemmesykepleie, hjemmesykepleie, trening og innleggelser kan minimeres.
  • Sykehus bør fokusere på screening av eldre pasienter med tanke på dysfagi.
  • Hvis dysfagi blir diagnostisert under sykehusinnleggelse, bør sykehuset sørge for at det blir fullstendig overlevering til kommunene.

Les hele studie HER :https://vitalernaering.no/rapport_dysfagi_aeldremedicins_borger-1/


Dorte Melgaard, dmk@rn.dk, forskningskoordinator, Phd., Regionsh (2018), Dysfagi hos den ældremedicinske borger – de økonomiske konsekvenser, Regionshospital Nordjylland, Center for Klinisk Forskning