Kostnader ved dysfagi. Dysfagi er assosiert med lengre sykehusopphold, høyere pasientkostnader og dødelighet, sammenlignet med tilsvarende pasienter uten dysfagi ((Patal, D. A., Krishnaswami, S., Steger, E., Conover, E., Vaezi, M. F., Ciucci, M. R., & Francis, D. O. (2017). Economic and survival burden of dysphagia among inpatients in the United States. Diseases of the Esophagus, Volum 31, Utgave 1)).

 

Studien ble gjennomført for å undersøke hvordan diagnosen dysfagi påvirker lengden på sykehusoppholdet, kostnader og dødelighet. Det ble tatt utgangspunkt i en databasen som inkluderte 88 millioner pasientregistreringer i studieperioden (3 år). Pasienter i alderen 45 – 90 år med mindre enn, eller opptil 180 døgn på sykehus, med og uten dysfagi ble inkludert.

3 % av sykehuspasientene (2,7 av 88 milloner) hadde en dysfagi diagnose. Sykehuskostnadene for dysfagipasientene ble anslått til 16,8 milliarder dollar (>139 milliarder norske kroner) i studieperioden fra 2009-2013. Det tilsvarer en kostnad på 4,2 milliarder dollar per år. De gjennomsnittlige kostnadene for dysfagipasientene var 6.243 dollar (51 753 kr) pr pasient høyere, enn for de pasientene uten en dysfagidiagnose (19 244 vs. 13 001, P < 0.001). Det tilsvarer ekstrakostander på 12.938 kr per pasient med dysfagi per år.

dysfagi statistikk

Oversikt over kostnader som var knyttet til merkostnad for dysfagipasientene:  

3 dager lengre sykehusopphold for de med dysfagi.

Den gjennomsnittlige lengden på sykehusoppholdet var 8,8 dager for de med en dysfagi og 5 dager for de uten dysfagi (76% økning).

Krevde mer oppfølging etter sykehusoppholdet

Det var også 33% mer sannsynlig at dysfagipasientene trengte videre oppfølging i ettertid av oppholdet på sykehuset. Den pågående ekstra pleiekostnaden ble ikke inkludert i kostprisen på 16,8 milliarder dollar. Vi må derfor ta høyde for at den kan være enda høyere.

Høyere dødelighet blant dysfagipasienter

I tillegg til dette var det 1,7 ganger mer sannsynlig at dysfagipasientene døde på sykehus, sammenlignet med de uten diagnosen.

Dysfagi er en betydelig helse- og kostnadsbyrde for det amerikanske helsevesenet.

 

Dysfagipasienter er også en ressurskrevende pasientgruppe på norske sykehus.

Tilsvarende studier er ikke gjort i Norge, men dette amerikanske studiet kan gi en indikasjon på hvordan kostnadsbilde for dysfagipasienter er i Norge. Det ble i 2018 publisert en studie i Danmark som konkluderte med det samme som det amerikanske studiet, og det er da ytterligere grunn til å tro at forholdene er like i Norge. Bruker man samme forutsetninger om hvor mye ekstrakostander per dysfagipasient koster pr år, regner vi ut at dysfagipasienter koster norske sykehus totalt 776 millioner kroner. ((3% dysfagi av 2 mill totalt antall sykehuspasient i Norge x kostnad pr dysfagipasient 12.938 kr )).

Studien i Danmark kom fram til at det var signifikant dyrere med dysfagipasienter både på sykehus og ute i kommunene. Det ble anslått at de årlige ekstrakostnadene av å ha pasienter med dysfagi i kommunen var på DKK 432 millioner (ca. 565 millioner norske kr) og på sykehus var DKK 257 millioner (ca. 336 millioner norske kroner). Studien pekte på at det ikke bare var dysfagi i seg selv som førte til store økonomiske kostnader, men også de komplikasjoner som følger med. Eksempler på komplikasjoner er skrøpelighet, underernæring og sosial isolasjon. ((Westmark, S., Melgaard, D., Rethmeier, L. O., & Ehlers, L. H. (2018). The cost of dysphagia in geriatric patients. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2018:10))

 

dysfagi statistikk

 

Dersom man hadde klart å redusere antall liggedøgn gjennom mer målrettet arbeid og mer tilrettelagt oppfølging vil vi anta at man vil kunne redusere disse kostnadene betydelig. Forusett at man klarte å redusere kostnadene med ca 30% vil innsparingspotensiale være 258 millioner kroner. Det tilsvarer 4.300 kroner pr pasient.

Det er mange gode tiltak som ville forsvare seg når innsparingingspotensialet er så stort. Vi minner om at kostnader vi har satt opp for norske sykehus, kun er basert på tall fra det amerikanske studier. Dette blir derfor kun antagelser.  

Vital ernæring har flere gode måltidsprodukter for personer med dysfagi. For mer informasjon se HER