overmedisinering og eldreOvermedisinering og eldre

Legemidler er et viktig medisinsk tiltak både som forebygging og behandling av ulike tilstander, og kan forbedre både helse og livskvalitet. Legemidler brukes på alle nivåer i helsetjenesten. Det er viktig at legemiddelet som gis har ønsket effekt og gir god helsegevinst veid opp mot eventuelle bivirkninger. Mange eksperter mener det foreligger mye overmedisinering og eldre. 

Overmedisinering av eldre forårsaker unødige lidelser for mange og koster samfunnet store beløp hvert år.

I følge Folkehelseinstituttet er legemiddelbruken hos eldre omfattende. Selv om personer over 65 år kun utgjør ca 15 % av befolkningen bruker denne gruppen nesten halvparten av alle legemidler, målt i definerte døgndoser ((Helsedirektoratet. (2011). Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien. Oslo: Helsedirektoratet)).

46 % av alle sovemidler og midler mot angst og depresjon brukes av aldersgruppen 65 år og eldre. Denne aldersgruppen bruker også 42 % av legemidler mot muskel og skjelettlidelser, 58 % av legemidler for hjerte/karsykdommer og 34 % av sterke smertestillende midler ((Folkehelseinstituttet. (2012). Reseptregisteret 2007–2011. Hentet fra: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/legemiddelstatistikk-20122-pdf.pdf)).

 

eldres medisinbruk

 

Flere eldre har mange sykdommer (multimorbiditet) og bruker mange legemidler samtidig (polyfarmasi) ((Helsedirektoratet. (2011). Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien. Oslo: Helsedirektoratet)). Dette øker sjansen for overmedisinering, som innebærer unødvendig bruk og eventuelt uheldige kombinasjoner av legemidler.

Grundig medisinsk utredning, legemiddelgjennomganger, oppdaterte legemiddellister og god oppfølging av eldre pasienter med flere sykdommer er en forutsetning for å kunne redusere omfang av bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer.

 

Avvik fra god legemiddelbehandling kan være:

• feil i legemiddellisten til den enkelte pasient

• svikt i informasjonsoverføring ved skifte av omsorgsnivå

 

Manglende oppfølging i helsetjenesten. Konsekvensene av dette kan bli at pasienten får:

• for mange eller for få legemidler

• feil legemidler

• legemiddel gitt på feil indikasjon

• legemiddel uten evaluering av effekt og bivirkninger

• legemiddel i feil dose

• uheldige kombinasjoner av legemidler

 

Eldres fysiologi i forhold til inntak av medisiner

På grunn av både aldersbetinget og sykdomsbetinget endring i farmakokinetikk og farmakodynamikk må mange legemidler gis i endrede doser (som regel lavere) til eldre. Hos de fleste vil kroppsvekten reduseres fra 70-75 års alder, og hos enkelte kan vekttapet bli betydelig. Dette er en faktor som kan spille en rolle når det gjelder dosering av legemidler ((Wyller, T. B. & Laake, K. (2001). Dosering av legemidler til gamle. Den norske legeforening, 121, 2298-9)). Forandringer i fordelingen av kroppsvev (mer fettvev og mindre muskelmasse) kan påvirke halveringstiden til legemidler. Dersom legemiddeldosen ikke justeres etter endringer i ernæringsstatus og kroppsvekt risikeres under- eller overmedisinering ((Guttormsen, A. B. (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet, Avdeling ernæring)).

Les mer om Medisiner virker ulikt på ung og gammel i Helsebiblioteket.

 

enring-medisin-eldre

 

Legemiddelrelaterte problemer hos eldre

I gjennomsnitt bruker personer over 70 år fast tre til fem legemidler. Hos de aller eldste er tallet enda høyere. For eksempel bruker sykehjemspasienter i gjennomsnitt seks til åtte legemidler daglig ((Spigset, O. (2003). Bruk av legemidler hos eldre. Hentet fra: https://relis.no/Publikasjoner/Arkiv/2003/Bruk_av_legemidler_hos_eldre/)). Risikoen for legemiddelrelaterte problemer øker lineært med antall legemidler. Problemene er knyttet til legens forskrivning, administrasjon av legemiddelet, pasientens bruk av legemiddelet og pårørendes innvirkning. Det er utarbeidet en norsk klassifisering av legemiddelrelaterte problemer ((Ruths, S., Kirsten K. Viktil, K. K. & Salvesen Blix, H. S. (2007). Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen,127, 3073-6)).

overmedisiner-og-eldre-gjennomsnittlig-forbruk

 

En undersøkelse med 1 354 langtidspasienter over 65 år i sykehjem i Bergensområdet viste at 76 % hadde ett eller flere legemiddelrelaterte problemer ((Halvorsen, K. H., Ruths, S., Granas, A. G., & Viktil, K. K. (2010). Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian journal of primary health care, 28(2), 82-88)).

I en annen undersøkelse fra 2016 med 148 eldre (55 sykehjemspasienter og 93 hjemmeboende) i Nord Trøndelag var problemene som forekom hyppigst i hele utvalget; unødvendig legemiddel, mangelfull føring av legemiddelliste og behov for tillegg av legemiddel. Problemene som forekom oftest hos sykehjemsbeboerne var behov for tillegg av legemiddel og unødvendig legemiddel, mens mangelfull føring av legemiddelliste toppet statistikken hos hjemmeboende. I likhet med andre studier var legemiddelgruppene psykoleptika, analgetika og psykoanaleptika overrepresentert i de identifiserte problemene. Dette er legemidler som klassifiseres som risikofylte i behandlingen av eldre personer. I alt 85 % av deltakerne fikk endret sin legemiddelbehandling som følge av legemiddelgjennomgangene og endringene gjaldt først og fremst de typene LRP som hyppigst var avdekket ((Devik, S. A., Fiskvik, I. L., Lassen, T., Halbostad, T. & Enmarker, I. (2016). Kartlegging av legemiddelrelaterte problem i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag. (Rapportserie nr. 10/2015). Nord Trøndelag: Senter for omsorgsforskning)). 

Noen medisiner og medisinkombinasjoner kan være direkte farlige for eldre og bør helst unngås. Les mer på Helsenorge.no som informerer om hvilke Medisiner med særlig risiko for eldre.

 

Medisiner kan ha effekt på appetitten

Mer enn 250 ulike medisiner kan bidra til å påvirke smak- og luktesansene eller de kan forårsake kvalme ((Douglass, R., & Heckman, G. (2010). Drug-related taste disturbance: A contributing factor in geriatric syndromes. Canadian family physician, 56(11), 1142-1147)).

Se egen oversikt over medisiner som kan påvirke appetitten HER 

 

medisiner-appetitt

Aktuelle offentlige rapporter og veiledninger relatert til overmedisinering og eldre:

riktig legemiddelbruk i sykehjem og sykehus

Veileder om legemiddelgjennomganger

bivirkninger medisiner

 

Relevante artikler i pressen knyttet til overmedisinering og eldre:

overmedisinering eldre 9

overmedisinering eldre 8