Hva er samhandlingsreformen og hvordan påvirken den deg som arbeider i helsevesen?

Samhandlingsreformen er utarbeidet og pulisert av Helsedirektoratet. Reformen trådde i kraft 1.januar 2012. Den ga kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester. Dette er uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus.

Tanken er at dette ansvaret skal gi kommunene et motiv til å satse på forebyggende helsevern, og dermed spare kostnader ved sykehusinnleggelse.

  • Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte.
  • Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.
  • Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker.
  • Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det.
  • Folk må få hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom og plager. Dette kan være frisklivstilbud som kan hjelpe med å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.

Les mer om Samhandlingsloven her