Eldre på sykehjem eller sykehus er spesielt utsatt for å bli underernært. Flere norske studier viser at det er et problem som er mer utbredt enn mange antar. Forekomsten av underernæring blant eldre på sykehjem og sykehus varierer mellom 10-60 %, avhengig av hvilke målemetoder som er brukt.

Underernæring blant eldre på sykehjem     

En norsk studie fra 2013 viste at underernæring blant eldre er utbredt. Av 329 undersøkte sykehjemsbeboere ble over 35 % klassifisert i middels eller høy risiko for underernæring, og hele 21 % av beboere var undervektige.

En annen studie viste liknende funn. Studien avdekket at av 309 sykehjemsbeboere ble 33 % klassifisert i middels eller høy risiko for underernæring.Underernæring blant eldre

Underernæring blandt eldre på sykehus

En undersøkelse fra Helse Bergen viste at hver tredje pasient i sykehus er i ernæringsmessig risiko.

En annen norsk studie fra 2015 viste at 201 (39,6 %) av totalt 508 pasienter var i ernæringsmessig risiko på et norsk universitetssykehus. Studien inkluderte pasienter fra 20 ulike sykehusavdelinger.

Pasienter i ernæringsmessig risiko hadde vært innlagt på sykehus over lengre tid da målingene ble tatt. De hadde lavere gjennomsnittlig vekt og kroppmasseindeks (KMI) sammenlignet med pasienter som ikke var i ernæringsmessig risiko. Alle forskjeller var statistisk signifikante (P <0,001).Underernæring blant eldreEn annen studie viste at 45% av eldre pasienter som var innlagt på et norsk universitetssykehus var i ernæringsmessig risiko. Forekomsten av ernæringsmessig risiko ble beregnet på grunnlag av 453 pasienter. Prevalensen varierte mellom 20% og 65% på ulike avdelinger.

Underernæring blant hjemmeboende eldre

Selv om de fleste eldre som bor i et eget hjem klarer seg bra, viser det seg at eldre som er tilknyttet hjemmetjenesten er mer utsatt for underernæring.

Underernæring blant eldreI en prevalensstudie fra Oslo og Bærum med 340 hjemmeboende eldre var 46 % underernært eller i risiko for underernæring.

Hjemmeboende eldre har en høyre prosentvis forekomst av underernæring sammenlignet med eldre på sykehus eller sykehjem. Eldre med hukommelsestap er også en utsatt gruppe for underernæring.