Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse av mat og måltid ved landets sykehjem ((Aagaard, H. (2008). Mat og måltider i sykehjem: undersøkelse utført for Sosial-og helsedirektoratet (Rapport 3/2008). Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148556/hefte3-08.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

God ernæringsstand er en viktig forutsetning for helse og livskvalitet. Forskning viser imidlertid at eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring, og det kan tenkes at det har en sammenheng med mat og måltider i sykehjem.

Hensikten med kartleggingsundersøkelsen var å beskrive hvordan styrer/leder av sykehjemmet vurderte maten som ble servert beboerne ved sykehjem, antall måltider og tidspunkt for måltidene, og rutiner for å kvalitetssikre ernæringsarbeidet.

Forespørsel om deltakelse ble sendt til alle sykehjem i Norge (n = 886). Hvert sykehjem fikk tilsendt ett spørreskjema. Skjemaet hadde faste svaralternativer. Respondenter fra 570 ulike sykehjem besvarte spørreskjemaet (svarprosent på 64).

Resultatene viste at 62 %  mente maten var appetittvekkende og delikat (n = 562), og 49% svarte at det ble servert frukt hver dag (n = 557).

Ved to av tre sykehjem var tiden mellom det siste måltidet om kvelden og det første om morgenen for lang i forhold til anbefalte retningslinjer., som tilsier at nattfasten ikke skal overstige 11 timer. 16 % hadde skriftlige prosedyrer for vurdering av ernæringsstatus (N=557).

Selv om denne undersøkelsen viste at de fleste sykehjem var fornøyde med maten som ble tilbudt beboerne, avdekker undersøkelsen at det er områder som trenger forbedring. Spesielt bør inntaket av frukt økes. Den lange nattfasten uten mattilbud er også en utfordring som sykehjemmene bør ta på alvor. Undersøkelsen viste samtidig at det var behov for nasjonale retningslinjer for å bedømme ernæringsstatus.

Undersøkelsen viste at Helsevesenet bør unngå sparetiltak som går ut over mat og måltid på sykehjemmene. Både med hensyn til samfunnsøkonomi og den enkeltes livskvalitet synes det fornuftig å sikre at beboerne har en god ernæringstilstand. I den sammenheng unngå konsekvensene forbundet med de komplikasjoner som kan oppstå som følge av en dårlig ernæringstilstand.

Hent rapporten her