Det er gjennomført beregninger av tiltakskostnader med utgangspunkt i en sykehussetting ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring. Potensial for kostnadsbesparelser? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo)). Denne oversikt er vist i tabell 1.

Tabell 1: Beregning av tiltakskostnader.

Kostnadsbesparelser

Tabell 1 viser at tiltakskostnader knyttet til en pasient vil koste 190 kr per dag.

Liggetiden for de som blir diagnostisert og behandlet for underernæring kan reduseres med ca. 20 %. De underernærte pasientene oppnår én dag kortere liggetid på grunn av målrettet ernæringsbehandling.

I tabell 2 finner du en oversikt over besparelser per pasient per dag når man tar utgangspunkt i døgnpris på sykehus, antall pasientdøgn pr. år og gjennomsnittlig liggetid.

Tabell 2: Kostnadsbesparelse per pasient/dag

Kostnadsbesparelser

Tabell 2 viser at dersom underernærte pasientene oppnår én dag kortere liggetid på grunn av målrettet ernæringsbehandling, vil sykehuset spare 468 kr per pasient per dag.

Kostnadsbesparelser per pasient vil ha betydning for den totale besparelsen per pasient per dag. Netto besparelse per pasient per dag (278 kr) er vist i tabell 3.

Tabell 3: Netto besparelse per pasient per dag:

Kostnadsbesparelser

Det hele vil utgjøre en enorm besparelse for samfunnet per år. Denne besparelsen er vist i tabell 4.

Tabell 4: Netto besparelse per år:

Kostnadsbesparelser

Tabell 4 viser at den mulige besparelsen er enorm.

Med målrettet ernæringsbehandling kan man oppnå kostnadsbesparelser på rundt 800 millioner kr per år. En slik besparelse vil utgjøre i størrelsesorden 1 % av totalkostnadene i spesialisthelsetjenesten. Forebygging av underernæring har stor økonomisk verdi.